Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EFKA B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Offertes
Artikel 3 - De totstandkoming van een overeenkomst
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Levering
Artikel 7 - Reclamaties
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 12 - Intellectuele rechten
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Slotbepaling

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “algemene voorwaarden”, zijn onder andere van toepassing op alle offertes, opdrachten en leveringen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Efka Holding B.V., KvK-nummer 67529097, gevestigd te Drachten, aldaar kantoorhoudende aan het adres De Meerpaal 10, 9206 AJ, dan wel de aan haar gelieerde en/of verbonden (dochter)vennootschappen, hierna te noemen: “EFKA”, alsmede op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten waarbij EFKA partij is, tenzij EFKA en de afnemer van EFKA uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 1.2 Toepasselijkheid van eventuele door de afnemer ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door EFKA van de hand gewezen, voor zover deze strijdig zijn met de door EFKA gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes

 • 2.1 De offertes uitgebracht door EFKA zijn gedurende één maand na dagtekening geldig, tenzij EFKA in haar offertes uitdrukkelijk een andere termijn heeft vermeld.
 • 2.2 Bij niet-tijdige aanvaarding van de offerte door de afnemer, komt de offerte te vervallen en kan daarop door de afnemer behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van EFKA geen beroep meer op worden gedaan.
 • 2.3 De in het kader van onder andere een catalogus, folder of prijslijst verstrekte informatie, gegevens, technische omschrijvingen, kleuren en maten zijn vrijblijvend. Dit betreffen namelijk slechts benaderingen die ter indicatie/verduidelijking dienen.
 • 2.4 Indien geen overeenkomst tussen partijen tot stand komt, heeft EFKA het recht de redelijke kosten van het maken van onder andere de offerte, modellen, tekeningen bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3 - De totstandkoming van een overeenkomst

 • 3.1 Een overeenkomst met EFKA komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte van EFKA door de afnemer binnen de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde termijn, dan wel een in deze offerte hiervan afwijkende termijn, dan wel doordat EFKA een (telefonische) opdracht van een afnemer schriftelijk aanvaardt of geheel of gedeeltelijk aan een (telefonische) opdracht van de afnemer voldoet.
 • 3.2 Wijzigingen in de overeenkomst tussen EFKA en de afnemer evenals afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts tussen beide partijen van kracht zijn indien deze door EFKA schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd.
 • 3.3 Alle overeenkomsten worden door EFKA gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4 - Prijzen

 • 4.1 De door EFKA in haar offertes of op prijslijsten opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5 Betaling

 • 5.1 Betaling aan EFKA dient te geschieden in de in de offerte weergegeven valuta en bij gebreke daarvan in euro’s.
 • 5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum, dan wel contant bij levering, dan wel op een andere datum voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen, onverlet het bepaalde in artikel 6.3.
 • 5.3 EFKA is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakomingvan de betalingsplichten van de afnemer te verlangen, zoals bij voorbeeld (gedeeltelijke) vooruitbetaling van het door de afnemer in totaal aan EFKA verschuldigde bedrag.
 • 5.4 In geval van te late betaling is de afnemer aan EFKA een rente verschuldigd gelijk aan 15% op jaarbasis over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de volledige kosten van rechtskundige bijstand (waaronder advocaatkosten) in en buiten rechte, veroorzaakt door of samenhangend met de te late betaling, komen voor rekening van de afnemer, dit met een minimum van een bedrag van €250,-.
 • 5.5 In geval van overschrijding door de afnemer van de in artikel 5.2 genoemde betalingstermijn is EFKA gerechtigd de aflevering van alle nog niet geleverde zaken op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
 • 5.6 Ieder beroep op verrekening met een vordering welke de afnemer op EFKA meent te hebben of meent te zullen verkrijgen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zich om welke reden dan ook te beroepen op opschorting van haar betalingsverplichting aan EFKA.

Artikel 6 - Levering

 • 6.1 EFKA zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze dient nimmer als fataal te worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd door EFKA -ongeacht de oorzaak daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 6.2 Leveringen geschieden door verzending op een door EFKA te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze wijze in de opdrachtbevestiging van EFKA te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.
 • 6.3 In het geval de afnemer de te leveren zaken ten kantore van EFKA afhaalt of doet afhalen, geschiedt de levering door de feitelijke ter beschikkingstelling van de zaken aan de afnemer.
 • 6.4 Het risico ten aanzien van zaken die door EFKA aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending. Het risico ten aanzien van zaken die door de afnemer bij het magazijn van EFKA worden afgehaald, gaat over op de afnemer met ingang van het moment dat deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van de door de afnemer gebruikte/ingeschakelde hulppersonen zijn gebracht.
 • 6.5 Indien EFKA voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is EFKA gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren en/of de productie stop te zetten. Eén en ander laat onverlet de verplichting van koper om de reeds bestelde producten van EFKA af te nemen.
 • 6.6 Alle kosten van EFKA ontstaan door het door toedoen van afnemer afbreken van het productieproces waaronder onder andere opslagkosten, milieukosten, vernietigingskosten alsmede opstartkosten, zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 - Reclamaties

 • 7.1 De afnemer dient de door EFKA geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Reclamaties moeten, om geldig te zijn, binnen acht werkdagen nadat de afnemer de zaken heeft ontvangen, schriftelijk bij EFKA zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige kennisgeving van het gebrek door de afnemer aan EFKA is EFKA niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek.
 • 7.2 Ieder recht op reclamatie vervalt wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
 • 7.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmetingen en dergelijke zijn geen grond voor reclamaties. Bij de beoordeling of een product buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet de partij in haar geheel worden beoordeeld; een partij kan dus niet op grond van enkele afwijkingen worden afgekeurd. EFKA dient na reclameren terstond in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 • 8.1 Tot aan de algehele voldoening van alle door de afnemer aan EFKA verschuldigde betalingen behoudt EFKA de eigendom over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.
 • 8.2 Het is de afnemer niet toegestaan, zo lang geen algehele betaling aan EFKA heeft plaatsgevonden, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair of fiduciair verband te brengen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen; de zaken zijn onoverdraagbaar.

Artikel 9 - Overmacht

 • 9.1 De door EFKA aan de afnemer opgegeven levertijd voor zaken wordt verlengd met de periode gedurende welke EFKA door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 • 9.2 Er is sprake van overmacht aan de zijde van EFKA indien EFKA na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, ziekte van haar werknemers, beslaglegging, storingen in de levering van energie, machinebreuk, alles zowel in het bedrijf van EFKA als bij derden, van wie EFKA de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van EFKA gelegen.
 • 9.3 In geval van overmacht van EFKA, is EFKA gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat de afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 • 10.1 EFKA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde zaken.
 • 10.2 Slechts in het geval de afnemer bewijst dat sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten van EFKA, aanvaardt EFKA aansprakelijkheid, met dien verstande dat EFKA nooit tot meer aansprakelijkheid is dan tot de totale hoogte van de voor de zaken aan de betreffende afnemer verzonden factuur.
 • 10.3 EFKA is niet aansprakelijk voor schade of fouten ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst tussen de afnemer en EFKA, veroorzaakt door door EFKA ingeschakelde ondergeschikte en niet-ondergeschikte personen, behoudens voor zover sprake is van opzet.
 • 10.4 Voor het geval EFKA in een concreet geval rechtens geen beroep toekomt op de hierboven omschreven beperkingen van haar aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van EFKA in ieder geval beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van EFKA in het betreffende geval uit te keren bedrag.

Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst

 • 11.1 EFKA heeft het recht de overeenkomst met een afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe rechtelijke tussenkomst vereist is, te ontbinden, dan wel, naar keuze van EFKA, om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving, in het geval de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, er sprake is van een beëindiging van de werkzaamheden van de afnemer of een verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming van de afnemer, in geval van liquidatie, een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de afnemer, wijziging in directie, in het geval de afnemer haar verplichtingen tegenover EFKA niet of niet tijdig nakomt of de in artikel 5.3 van deze overeenkomst bedoelde zekerheid weigert te stellen.
 • 11.2 In alle in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden omschreven situaties worden alle vorderingen van EFKA op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • 11.3 In het geval een afnemer in de nakoming van een bepaalde overeenkomst jegens EFKA is tekortgeschoten, heeft EFKA het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met EFKA lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft EFKA het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

Artikel 12 - Intellectuele rechten

 • 12.1 EFKA behoudt zich het auteursrecht en al haar andere intellectuele rechten voor op de door haar aan een afnemer in het kader van een offerte of overeenkomst verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters. Deze ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters blijven – tenzij uitdrukkelijk een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten aan de afnemer in rekening is gebracht – eigendom van EFKA.
 • 12.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EFKA is het de afnemer verboden de door EFKA geleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters in productie te nemen of aan derden te geven, over te dragen of ter beschikking te stellen dan wel anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 • 12.3 De afnemer die het bepaalde in artikel 12.2 overtreedt, is aan EFKA een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van € 25.000,-- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van EFKA op (volledige) schadevergoeding.

Artikel 13 - Geschillen

 • 13.1 Op alle offertes, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. EFKA mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren, dan wel een andere rechtbank verkiezen.

Artikel 14 - Slotbepaling

 • 14.1 Voor zover van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de met de afnemer gesloten overeenkomst mocht komen vast te staan dat EFKA zich daarop jegens de afnemer niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zonodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop EFKA zich wel rechtsgeldig kan beroepen.
 • 14.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar de Engelse en Duitse taal. In geval van afwijkingen tussen de verschillende taalversies of bij interpretatiekwesties, prevaleert de Nederlandse tekst.